Nieuwe app Positieve gezondheid, zelfmanagement, leer coachen.

De PreventieCoach ontwikkelde de gratis App gericht op het coachen op eigen kracht en het coachen op positieve gezondheid. 

Positieve gezondheid is de omslag in organisaties. In plaats van aandacht voor klachten naar aandacht voor duurzaam vitaal gedrag. Positieve gezondheid is een andere kijk op gezondheid. 

Positieve gezondheid zet aan tot bewust eigenaarschap voor de eigen gezondheid en welzijn vanuit zelfmanagement.


Positieve gezondheid gaat uit van de eigen kracht van mensen. 

Machteld Huber beschrijft een andere aanpak, een positievere en bredere omschrijving van gezondheid. Positieve Gezondheid staat voor het vermogen tot zelfregie en aanpassing aan de fysieke, mentale en sociale uitdagingen waarvoor men zich gesteld ziet.

Positieve Arbo = Amplitie + het versterken van het potentieel van mensen.

Positieve gezondheid is een beweging die ook voor organisaties interessant is.

Een nieuwe cultuur waar er meer aandacht is voor de mens zelf en de eigen mogelijkheden.

De nieuwe gratis app is gevuld met informatie gericht op het coachen op eigen kracht en positieve gezondheid.

Zelfsturing en eigen regie vraagt om een andere manier van kijken, communiceren en handelen in organisaties.

De PreventieCoach heeft de gratis app positieve gezondheid zelfmanagement gemaakt om bij te dragen aan de vaardigheden die nodig is om mensen in hun kracht te zetten.

Download de app zelfmanagement van De PreventieCoach OplossingsKracht voor android hier

Download de app zelfmanagement van De PreventieCoach OplossingsKracht voor de iphone en ipad hier

Organisaties vergroot je stuurkracht en leer van ons hoe je je mensen in hun kracht kan zetten.

Ieder mens beschikt over denkkracht, veerkracht, wilskracht, veranderkracht en daadkracht. De kunst is om de OplossingsKracht bij mensen te vergroten, door zelfmanagement en eigenaarschap voor gezondheid en duurzame vitaliteit.

Ingeloes Bense, De PreventieCoach ontwikkelde een coach- , empathie- en zelfmanagementmodel “OplossingsKracht voor de gewenste steun”.   Met dit model leren leidinggevenden het bieden van de gewenste steun en het gesprek aan te gaan met medewerkers.

OplossingsKracht werd in 2014 genomineerd door het Ministerie SZW en het Focal Point als bewezen effectief bij de aanpak van werkstress en werkplezier.

Opleiding coachen op positieve gezondheid Het bevorderen van de eigen regie van medewerkers kan bereikt worden door met elkaar het gesprek aan te gaan. Met aandacht voor het bekrachtigen van mensen en excellente luistervaardigheden.

Emotionele intelligentie wordt steeds belangrijker, zoals:  

  • Beschikbaar zijn en luisteren 
  • De kunst in het leven is het bieden van de gewenste steun.
  • Waarbij niet oordelen maar oor-delen, doorvragen, out-of-the-box denken en signalen herkennen belangrijk is.Dit betekent begrijpend luisteren en ons inleven in mensen, collega’s, en medewerkers. De managers en professionals moet vooral niet gaan bedenken ‘wat de ander wil’.
  • Het oplossingsgericht coachen is bij Positieve Gezondheid, Positieve Arbo  belangrijker. Zodat al vragen stellend de ander gemotiveerd wordt tot eigen bewustwording en eigenaarschap.

Positieve arbo betekent medewerkers betrekken bij een gezonde en veilige toekomst 

Managers moeten medewerkers bewust maken van hun rol bij duurzame inzetbaarheid.

Hoe zorg jij ervoor dat je gezond kan blijven tot je 70e in je werk? Wat vraagt dat van jou?

Aandacht voor amplitie

Amplitie is het versterken van medewerkers hun potentieel door het aanbieden van coaching en ontwikkeling aan medewerkers. Een andere taak voor organisaties is het geven van voorlichting over gezond en veilig gedrag. Natuurlijk gaan we er dan vanuit dat er ook aandacht is voor een werkomgeving waar men ook echt gezond, veilig en plezierig kan werken.

Motiveren en coachen

Informeren en kennisoverdracht alleen is niet voldoende. Voor nieuw gedrag zullen vaardigheden moeten geleerd worden.

Verandering van gedrag en het nemen van de verantwoordelijkheid voor de toekomst zal hoog op de agenda komen.

Weten we de intrinsieke motivatie van onze medewerkers? Ga het gesprek aan, wees belangstellend.


Het gespreksmodel OplossingsKracht biedt een deskundig, betrouwbaar stappenplan wat professioneel, door een luisterend oor en bekrachtiging, aanzet tot bewustwording en het nemen van verantwoordelijkheid en de gewenste gedragsverandering.

Onze opleidingen bieden handvatten om de communicatie te verbeteren in organisaties.

De PreventieCoach traint medewerkers en leidinggevenden van organisaties.

Leidinggevenden leren coachen aan de hand van het inspirerend gespreksmodel OplossingsKracht. Zij vergroten het zelfsturend en zelfcoachend vermogen van medewerkers en hun eigen kracht.

De PreventieCoach biedt ook opleidingen toegespitst op (e-)coaches, trainers, (para)medici en andere hulpverleners.

Meer weten over trainingen coachen op Positieve gezondheid?

Opleiding coachen op positieve gezondheid, positieve arbo
Training en opleiding
Bel De PreventieCoach OplossingsKracht 0651089862 of mail naar

OplossinsgsKracht voor de gewenste steun

De PreventieCoach 
Mecklenburglaan 94, 3843BP, Harderwijk www.preventiecoach.nl.   ">

 

Plaats een reactie

Call Now Button